رضا شریفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶روانشناسیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۲روانشناسی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
دکترای تخصصی۱۳۸۸روان شناسیدانشگاه علامه طباطبایی

سوابق پژوهشی

منتخب مقالات  و انتشارات علمی - پژوهشی

 1. تجدید نظر و اعتبار سنجی پرسشنامه بخش سبک ها مقاله با استرس- نشریه علمی- پژوهشی طب و تزکیه(۱۳۸۰)
 2. پیش بینی سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی مبتنی بر استرس ها و شیوه مقابله ای آنان - نشریه علمی- پژوهشی طب و تزکیه شماره ۵۳ (۱۳۸۳)
 3. ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر ویاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب در سازمان نظامی- فصلنامه روان شناسی دفاعی( ۱۳۸۹)
 4. بررسی رابطه آموزش مهارت حل مسئله با سازگاری اجتماعی دانش آموزان- هفتمین همایش سالانه وزارت آموزش و پرورش- بندر عباس (۱۳۷۸) (پژوهش نمونه مورد تقدیر وزیر وقت آموزش و پرورش)
 5. بررسی و تبیین استانداردهای روان شناختی اپراتورهای شیمی و بهره برداری از نیروگاه های کشور چهاردهمین کنفرانس بین الملل برق(۱۳۷۸)
 6. بررسی رابطه سن با رفتار شغلی اپراتورهای نیروگاه های کشور با تأکید بر توانایی های شناختی- هیجدهمین کنفرانس بین المللی برق( ۱۳۸۲)
 7. آسیب های روانی اجتماعی  ناشی از بلایای طبیعی  وتبیین نقش فرهنگی بسیج  درمقابله با آن فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج  ۲۱-۲۲ (۱۳۸۲)
 8. نقش زنان درمقابله با بحران های ناشی از بلایای طبیعی   فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج ۲۴ (۱۳۸۳)
 9. کتاب راهبرد ها و مداخلات روان شناختی در مدارس تألیف ماهر و  زینس ؛ ترجمه رضا شریفی-ربابه نوری انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) (۱۳۸۳)

منتخب سوابق پژوهشی :

 1. بررسی سلسله مراتب ارزشهای دانشجویان دانشگاه شاهد و نگرش آنها نسبت به غرب -معاونت پژوهش دانشگاه شاهد مشترک با دکتر احمد علی نور بالا ( ۱۳۷۵ )
 2. بررسی رابطه آموزشی مهارت حل مساله با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ( ۱۳۷۵ )
 3. بررسی رابطه میزان پرداختن به ورزش با سلامت روان و ویژگی های شخصیتی مدیران میانی(۱۳۷۵)     
 4. بررسی فشارهای روانی- اجتماعی دانشجویان دانشگاه ها علوم پزشکی کشور، شیوه های مقابله ای و میزان آسیب پذیری آنان- معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان،آموزش پزشکی کشور(۱۳۷۸)
 5. بررسی و تبیین استانداردهای روانشناسی وشخصیتی متخصصین شاغل در اپراتوری شیمی و بهره برداری نیروگاههای کشور- شرکت توانیر(۱۳۸۰)
 6.  بررسی موانع ترویج ارزشهای منبعث از فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه- معاونت پژوهشی بنیاد شهید (۱۳۸۴)
 7. بررسی و تبیین مدل ایفای نقش روانشناختی امدادگران در حوادث طبیعی- دانشگاه امام حسین(ع) (۱۳۸۴)
 8. بررسی رفتار شناسی عوامل ناآرامی های شهری و مدل مطلوب کنترل آن توسط ناجا- مرکز مطالعات نیروی انتظامی (۱۳۸۴)
 9. بررسی و ارائه شیوه ها و راهکارهای ارتقای فرهنگ  ایثار وجهاد  وشهادت در بین جوانان-معاونت پژوهشی بنیاد شهید( ۱۳۸۸)
 10. طرح حکمت خانواده (طراحی الگوی مطلوب ایفای نقش خویشاوندان درتحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق)-مرکز اجتماعی وزارت کشور(۱۳۹۲)
 11. بررسی ماهیت و ابعاد آسیب شناختی سبک زندگی غربی آمریکایی در مقایسه با سبک زندگی جوانان و زنان ایرانی و چگونگی کاهش اثرگذاری آن- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی(۱۳۹۳)
 12. راهبردهای مقابله با سبک زندگی غربی مبتنی بر نقش رسانه ها- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی(۱۳۹۳)
 13. طراحی و تدوین پکیج های مطلوب علمی - تخصصی با موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی به منظور پیشگیری ازآسیب های اجتماعی(ویژه مربیان و خانواده ها)سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی- شهرداری تهران(۱۳۹۴)
 14. مطالعات الگوی مطلوب آموزش  همیاران  مساجد در راهنمایی  ازدواج پایدار و تحکیم خانواده-بنیاد ملی خانواده(۱۳۹۶)

 • سایر سوابق علمی و تخصصی :
 • عضوکمیسیون تخصصی سازمان نظام روان شناسی ومشاوره ایران
 • عضوکمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو کارگروه ملی کنترل وکاهش طلاق -دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • مشاور فرهنگی ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران تا سال ۱۳۹۶
 • دبیر علمی برنامه های خانواده محور در طرح تحول اجتماعی مرکز اجتماعی وزارت کشور- تا سال ۱۳۹۵
 • طراح و مجری برنامه جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی تهران- استانداری تهران سال ۱۳۹۳تا ۱۳۹۵
 • عضو شورای سیاست گذاری آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده  - قوه قضائیه تا سال ۱۳۹۶
 • عضوو دبیر علمی کمیته ملی پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت خانواده - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه- تا سال ۱۳۹۶
 • محقق نمونه دانشگاه امام حسین (ع) درحوزه علوم انسانی(۱۳۸۴)
 • مجری منتخب پژوهشهای برتر در پژوهشکده تعلیم وتربیت(۱۳۷۹)
 • مجری منتخب پژوهشهای برتر در ناجا (۱۳۸۴)

منتخب مقالات  و انتشارات علمی - پژوهشی

 1. تجدید نظر و اعتبار سنجی پرسشنامه بخش سبک ها مقاله با استرس- نشریه علمی- پژوهشی طب و تزکیه(۱۳۸۰)
 2. پیش بینی سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی مبتنی بر استرس ها و شیوه مقابله ای آنان - نشریه علمی- پژوهشی طب و تزکیه شماره ۵۳ (۱۳۸۳)
 3. ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر ویاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب در سازمان نظامی- فصلنامه روان شناسی دفاعی( ۱۳۸۹)
 4. بررسی رابطه آموزش مهارت حل مسئله با سازگاری اجتماعی دانش آموزان- هفتمین همایش سالانه وزارت آموزش و پرورش- بندر عباس (۱۳۷۸) (پژوهش نمونه مورد تقدیر وزیر وقت آموزش و پرورش)
 5. بررسی و تبیین استانداردهای روان شناختی اپراتورهای شیمی و بهره برداری از نیروگاه های کشور چهاردهمین کنفرانس بین الملل برق(۱۳۷۸)
 6. بررسی رابطه سن با رفتار شغلی اپراتورهای نیروگاه های کشور با تأکید بر توانایی های شناختی- هیجدهمین کنفرانس بین المللی برق( ۱۳۸۲)
 7. آسیب های روانی اجتماعی  ناشی از بلایای طبیعی  وتبیین نقش فرهنگی بسیج  درمقابله با آن فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج  ۲۱-۲۲ (۱۳۸۲)
 8. نقش زنان درمقابله با بحران های ناشی از بلایای طبیعی   فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج ۲۴ (۱۳۸۳)
 9. کتاب راهبرد ها و مداخلات روان شناختی در مدارس تألیف ماهر و  زینس ؛ ترجمه رضا شریفی-ربابه نوری انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) (۱۳۸۳)

منتخب سوابق پژوهشی :

 1. بررسی سلسله مراتب ارزشهای دانشجویان دانشگاه شاهد و نگرش آنها نسبت به غرب -معاونت پژوهش دانشگاه شاهد مشترک با دکتر احمد علی نور بالا ( ۱۳۷۵ )
 2. بررسی رابطه آموزشی مهارت حل مساله با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ( ۱۳۷۵ )
 3. بررسی رابطه میزان پرداختن به ورزش با سلامت روان و ویژگی های شخصیتی مدیران میانی(۱۳۷۵)     
 4. بررسی فشارهای روانی- اجتماعی دانشجویان دانشگاه ها علوم پزشکی کشور، شیوه های مقابله ای و میزان آسیب پذیری آنان- معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان،آموزش پزشکی کشور(۱۳۷۸)
 5. بررسی و تبیین استانداردهای روانشناسی وشخصیتی متخصصین شاغل در اپراتوری شیمی و بهره برداری نیروگاههای کشور- شرکت توانیر(۱۳۸۰)
 6.  بررسی موانع ترویج ارزشهای منبعث از فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه- معاونت پژوهشی بنیاد شهید (۱۳۸۴)
 7. بررسی و تبیین مدل ایفای نقش روانشناختی امدادگران در حوادث طبیعی- دانشگاه امام حسین(ع) (۱۳۸۴)
 8. بررسی رفتار شناسی عوامل ناآرامی های شهری و مدل مطلوب کنترل آن توسط ناجا- مرکز مطالعات نیروی انتظامی (۱۳۸۴)
 9. بررسی و ارائه شیوه ها و راهکارهای ارتقای فرهنگ  ایثار وجهاد  وشهادت در بین جوانان-معاونت پژوهشی بنیاد شهید( ۱۳۸۸)
 10. طرح حکمت خانواده (طراحی الگوی مطلوب ایفای نقش خویشاوندان درتحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق)-مرکز اجتماعی وزارت کشور(۱۳۹۲)
 11. بررسی ماهیت و ابعاد آسیب شناختی سبک زندگی غربی آمریکایی در مقایسه با سبک زندگی جوانان و زنان ایرانی و چگونگی کاهش اثرگذاری آن- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی(۱۳۹۳)
 12. راهبردهای مقابله با سبک زندگی غربی مبتنی بر نقش رسانه ها- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی(۱۳۹۳)
 13. طراحی و تدوین پکیج های مطلوب علمی - تخصصی با موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی به منظور پیشگیری ازآسیب های اجتماعی(ویژه مربیان و خانواده ها)سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی- شهرداری تهران(۱۳۹۴)
 14. مطالعات الگوی مطلوب آموزش  همیاران  مساجد در راهنمایی  ازدواج پایدار و تحکیم خانواده-بنیاد ملی خانواده(۱۳۹۶)

 • سایر سوابق علمی و تخصصی :
 • عضوکمیسیون تخصصی سازمان نظام روان شناسی ومشاوره ایران
 • عضوکمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو کارگروه ملی کنترل وکاهش طلاق -دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • مشاور فرهنگی ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران تا سال ۱۳۹۶
 • دبیر علمی برنامه های خانواده محور در طرح تحول اجتماعی مرکز اجتماعی وزارت کشور- تا سال ۱۳۹۵
 • طراح و مجری برنامه جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی تهران- استانداری تهران سال ۱۳۹۳تا ۱۳۹۵
 • عضو شورای سیاست گذاری آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده  - قوه قضائیه تا سال ۱۳۹۶
 • عضوو دبیر علمی کمیته ملی پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت خانواده - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه- تا سال ۱۳۹۶
 • محقق نمونه دانشگاه امام حسین (ع) درحوزه علوم انسانی(۱۳۸۴)
 • مجری منتخب پژوهشهای برتر در پژوهشکده تعلیم وتربیت(۱۳۷۹)
 • مجری منتخب پژوهشهای برتر در ناجا (۱۳۸۴)