حوزه های تحقیقاتی

  • منطق فازی و بهینه سازی های سیستم با استفاده از منطق فازی.

  • شبکه های عصبی.

  • هوش مصنوعی و یادگیری ماشین.

  • بهینه سازی های سیستم با استفاده از ابزار هوش مصنوعی و شبکه های عصبی.

  • بینایی ماشین و پردازش تصویر.