برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مباحث اساسی در روانشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ها ساعت11 الی 12/30
مکان برگزاری دانشگاه ایندگان
عنوان مبانی جامعه شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ها ساعت 12/30 الی 14
مکان برگزاری دانشگاه ایندگان
عنوان فیزیولوزی اعصاب و غدد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ها ساعت11 الی 12/30
مکان برگزاری دانشگاه ایندگان
عنوان پژوهش های عملی و انفرادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه
مکان برگزاری پیام نور رامسر
عنوان نظریه های مشاوره و روان درمانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه
مکان برگزاری پیام نور رامسر
عنوان اصول روانشناسی بالینی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه
مکان برگزاری پیام نور رامسر
عنوان پایان نامه ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه
مکان برگزاری گیام نور رامسر و نوشهر دانشگاه ازاد تنکابن
عنوان بهداشت روانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ها
مکان برگزاری پیام نور رامسر دانشگاه ازاد تنکابن
عنوان انگیزش درونی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه
مکان برگزاری پیام نور رامسر
عنوان روانشناسی یادگیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه
مکان برگزاری دانشگاه ازاد تنکابن
عنوان نظریه ها و فنون مشاوره
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه
مکان برگزاری پیام نور رامسر دانشگاه ازاد
عنوان انسان شناسی تطبیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه
مکان برگزاری پیام نور رامسر
عنوان روابط مثبت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه
مکان برگزاری پیام نور رامسر
عنوان اسیب شناسی روانی۱ و ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه
مکان برگزاری پیام نور رامسر دانشگاه ازاد
عنوان اسیب شناسی روانی۱ و ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ها
مکان برگزاری دانشگاه ازاد
عنوان انگیزش و هیجان
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ها
مکان برگزاری دانشگاه ازادتنکابن
عنوان روانشناسی شناختی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه
مکان برگزاری دانشگاه ازاد
عنوان احساس و ادراک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه
مکان برگزاری دانشگاه ازادتنکابن
عنوان روانشناسی سازمانی و صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه
مکان برگزاری دانشگاه ازاد تنکابن
عنوان روانشناسی تحولی ۱ و ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه
مکان برگزاری پیام نور رامسر رانشگاه ازاد تنکابن
عنوان روانشناسی خانواده
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه
مکان برگزاری دانشگاه ازاد تنکابن
عنوان شیوه های اصلاح و تغییر رفتار
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه
مکان برگزاری پیام نور رامسر دانشگاه ازاد تنکابن
عنوان روانشناسی سلامت
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه
مکان برگزاری پیام نور رامسر دانشگاه ازاد تنکابن
عنوان توانبخشی افراد با نیازهای خاص
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ها
مکان برگزاری پیام نور رامسر دانشگاه ازاد تنکابن