معنا درمانی

نویسندگانمرتضی ترخان-الهه صادقی-نیایش صفریزدی
نشریهسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی-علوم پزشکی تهران
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰
رتبه نشریهعلمی - آموزشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

فایل چکیده مقاله