برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان سیستم های کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 14:30 الی 17
مکان برگزاری کلاس A5

عنوان آزمایشگاه تکنیک پالس
مقطع تحصیلی کاردانی
زمان برگزاری یکشنبه 12:30 الی 14
مکان برگزاری آزمایشگاه الکترونیک

عنوان تکنیک پالس
مقطع تحصیلی کاردانی
زمان برگزاری یکشنبه 14 الی 15:30
مکان برگزاری کلاس B10

عنوان پردازش سیگنال و سیستم
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری پنجشنبه 8 الی 10:30
مکان برگزاری کلاس B8

عنوان پردازش تصویر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری پنجشنبه 8 الی 10:30
مکان برگزاری کلاس B6

عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری پنجشنبه 14:30 الی 16
مکان برگزاری کلاس A2