سید اسماعیل نجفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مهندسی مکانیکدانشگاه شهید عباسپور
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی صنایع ( مدیریت سیستم و بهره وری)دانشگاه آزاد واحد اراک
دکتری۱۳۸۸مهندسی صنایع ( مدیریت سیستم و بهره وری)دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
موسسه آموزش عالی آیندگانریاست(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)