مهدی مسلمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمندسی مکانیک تبدیل انرژی، دانشجوی دکتریدانشگاه گیلان
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی مکانیک، طراحی جامداتدانشگاه گیلان
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی مکانیک، تبدیل انرژیدانشگاه گیلان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
موسسه آموزش عالی آیندگانمدیر اد اری و مدیر گروه مهندسی مکانیکپیمانیتمام وقت۳