حسام ایزکیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی کامپیوتردانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر هوش مصنوعیدانشگاه اصفهان
دکتری:مهندسی کامپیوتر نرم افزار وهوش مصنوعیدانشگاه البرتا، ادمونتون