مطالب مرتبط با کلید واژه " حسابداری دولتی "


کتب

1 - توسعه عقاید و افکار حسابداری (تئوری‌ها و دویست سال پژوهش‌های نظری و تجربی) - انتشارات ترمه نویسندگان: دکتر اسفندیار ملکیان، دکتر عباسعلی دریائی، دکتر محمد مشعشعی و دکتر محسن ایمنی 2 - حسابرسی پیشرفته - انتشارات ترمه نویسندگان: دکتر محمدرضا پورعلی ...