کتب

1 - توسعه عقاید و افکار حسابداری (تئوری‌ها و دویست سال پژوهش‌های نظری و تجربی) - انتشارات ترمه

نویسندگان: دکتر اسفندیار ملکیان، دکتر عباسعلی دریائی، دکتر محمد مشعشعی و دکتر محسن ایمنی

2 - حسابرسی پیشرفته - انتشارات ترمه

نویسندگان: دکتر محمدرضا پورعلی و دکتر محسن ایمنی

3 - حسابداری دولتی (1)

نویسندگان: دکتر اسفندیار ملکیان، دکتر عباسعلی دریائی و دکتر محسن ایمنی

 

کلید واژه ها: حسابداری دولتی حسابرسی پیشرفته توسعه عقاید و افکار حسابداری