پایان نامه ها

1- محافظه‌کاری و تأمین مالی از طریق بدهی در مقابل حقوق صاحبان سهام

نام دانشجو: حسام علیزاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2- روابط سیاسی، انتخاب حسابرس و شفافیت حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو: زهرا رضائی عباسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3- بررسی عوامل تعیین‌کننده در انتخاب حسابرس و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو: علی سرایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

4- تاثیر عوامل شرکتی و کلان اقتصادی بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

نام دانشجو : سیده فاطمه ریاضی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

5- چرخش اجباری موسسه حسابرسی، تمرکز بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی

نام دانشجو: محمد شاهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

6- نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت تحت محدودیت تامین مالی: مورد مطالعه بازار سرمایه ایران

نام دانشجو: هدی زینعلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

7- مربوط بودن جریان نقد مالیاتی و هزینه مالیات

​​​​​​​نام دانشجو: طاهره دلجو - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن