سهام عدالت و کیفیت سود: دیدگاه اقتصاد سیاسی

نویسندگانمحسن ایمنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد
نشریهحسابداری مدیریت
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p>پذیرش مقاله</p>