بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرس

نویسندگانعلی سرایی و محسن ایمنی
همایشاولین همایش ملی پژوهش‌های حسابداری مدیریت با رویکرد کسب‌وکارهای نوین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی