بررسی الگوهای بحران مالی (فالمر، زاوگین، و اسپرینگیت) با استفاده از رگرسیون لوجیت

نویسندگانمهدی مشکی، محسن ایمنی و منصور کمالی
همایشکنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳
محل برگزاری همایشتهران
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشبین المللی