سمانه حسین پوریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۵معماریقزوین

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابنمدیر گروه رشته معماری موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابنپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

مدیر پژوهش

مدیر دانشجویی و فرهنگی از سال ۱۳۸۸ تاکنون

برنامه کاری هفتگی

همه روزهای هفته به جز دوشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30 در موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن