هاشم صابری نجفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۲ریاضی محضفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۵۵آنالیز عددیدانشگاه برونل
دکتری۱۳۷۶ریاضیات محاسباتی-مدلسازیدانشگاه ادلاید