خدیجه قاضیانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی محضپیام نور رامسر
کارشناسی ارشد۱۳۸۶ریاضی کاربردی(دانشجوی دکتری)مازندران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آیندگانهیات علمی و مدیر روابط عمومیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر روابط عمومی

مدیر گروه علوم پایه از سال 89 تا کنون

مدیر گروه رشته طراحی دوخت از سال 93 تا کنون

 

- کمیته اجرایی کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

- کمیته اجرایی و علمی کنفرانس ملی علوم مهندسی

کمیته اجرایی کارگاه ملی اشتغال زایی و کارآفرینی در ورزش

ریاضی مهندسی - تحقیق در عملیات- تحلیل پوششی داده ها و جبر خطی

کلیه دروس علوم پایه

سوابق پژوهشی

- کمیته اجرایی مسابقه ملی سازه های ماکارونی

- کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

- کنفرانس ملی علوم مهندسی 

- انجمن تحقیق در عملیات ایران

- انجمن تحلیل پوششی داده ها

ساعات حضور

 

حضور

حضور

حضور

روز

ردیف

۱۵ الی ۱۷:۳۰ کلاس

۱۳:۳۰ الی ۱۵ کلاس

۸ الی ۱۳:۳۰ حضور در دفتر کار

  شنبه

۱

-

۱۴:۳۰ الی ۱۷  کلاس

۸ الی ۱۴:۳۰ حضور در دفتر کار

یکشنبه

۲

-

۱۱:۳۰ الی ۱۴ کلاس

۸ الی ۹:۳۰ کلاس

دوشنبه

۳

-

مدیر گروهی

مدیر گروهی

سه شنبه

۴

-

مدیرگروهی

مدیرگروهی

چهارشنبه

۵

۱۲:۳۰ الی ۱۵ کلاس

۱۰ الی ۱۲ کلاس

۸ الی ۱۰ حضور در دفتر

پنجشنبه

۶