کتب

1- بررسی آیین نامه طراحی لرزه ای مخازن نفتی روزمینی ، 1394، شابک: 4-469-364-600-978