سامانه اساتید هیات علمی دانشگاه آیندگان

نمایش ۱۹ تا ۲۸ مورد از کل ۲۸ مورد.
هادی

هادی فقیه ملکی

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
هادی فقیه ملکی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران

http://faculty.aihe.ac.ir/faghihmaleki/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

نسرین قائی

دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت - مدیریت - مدیریت مالی
نسرین قائی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت - مدیریت - مدیریت مالی

http://faculty.aihe.ac.ir/ghaei/fa

خدیجه

خدیجه قاضیانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
خدیجه قاضیانی
مربی دکترای تخصصی
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه

https://www.researchgate.net/profile/Khadijeh_Ghaziyani

گوگل اسکالر
آمنا

آمنا قنبری

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
آمنا قنبری
مربی دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر

http://faculty.aihe.ac.ir/ghanbari/fa

میثم

میثم مجدی

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
میثم مجدی
مربی دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/majdi/fa

شاهد

شاهد محمدی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
شاهد محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر

http://shahedmohammadi.ir

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی مسلمی

دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
مهدی مسلمی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک

http://faculty.aihe.ac.ir/moslemi/fa

سید مهدیه

سید مهدیه میرمیران

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
سید مهدیه میرمیران
مربی کارشناسی ارشد
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده هنر و معماری / گروه معماری

http://faculty.aihe.ac.ir/mirmiran/fa

فائزه

فائزه نجاتی

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
فائزه نجاتی
استادیار دکتری
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران

https://www.researchgate.net/profile/Faezeh_Nejati

گوگل اسکالر
سید اسماعیل

سید اسماعیل نجفی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
سید اسماعیل نجفی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/najafi/fa