برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری پنجشنبه-ساعت 5:30-3
منابع

جزوه  قسمت اول

برنامه ریزی آرمانی

روش وزن دهی ساده

روش جایگشت

روش الکتره

روش تاپسیس فازی

استفاده از نرم افزار Expert Choice