سید احمد عدالت پناه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیApplied MathematicsKhayyam University
کارشناسی ارشدApplied MathematicsIAU-Lahijan
دکتریApplied MathematicsGuilan University

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشقراردادیتمام وقت۱۰

سوابق پژوهشی

Top ۱۰th percentile of reviewers for the journal of Computers and Mathematics with Applications

Referee for international journals

۱-Computer and Mathematics with Applictions

۲-Applied Mathematical Modelling

۳-Applied Mathematics and Computation

۴-Applied Soft Computing Journal

۵-Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

۶-East Asian Journal on Applied Mathematics

۷-Transactions on Fuzzy Systems

۸-Journal of Optimization Theory and Applications

۹-Numerical Algorithms

۱۰-Computational and Applied Mathematics

۱۱-Annals of Operations Research

۱۲-BIT Numerical Mathematics

۱۳-Iranian Journal of Fuzzy Systems

۱۴-International Journal of Mathematics

۱۵-Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering

۱۶-Mathematical Problems in Engineering

۱۷-Applications and Applied Mathematics

۱۸-Scientia Iranica

۱۹-Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part N: Journal of Nanomaterials, Nanoengineering and Nanosystems

۲۰-International Journal of Industrial Mathematics

۲۱-IEEE Transactions on Cybernetics

۲۲-IEEE Access

۲۳-Journal of Global Optimization

۲۴-Information Sciences

۲۵-Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications

۲۶-Soft Computing

۲۷-Int. J. of Operational Research

:Editors-in-Chief

International Journal of Research in Industrial Engineering

Big Data and Computing Visions

:Editorial Boards

Journal of Applied Research on Industrial Engineering

Journal of Decisions and Operations Research

American Journal of Computation, Communication and Control

International Journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering (IRENA)

Applied and Computational Mathematics

American Journal of Numerical Analysis

International Journal of Applied Mathematics and Statistical Sciences

International Journal of Mathematical Analysis and Applications

Universal Journal of Applied Mathematics

Pure and Applied Mathematics Journal

American Journal of Applied Mathematics

Journal of Mathematics and Applications

Journal of Physical Science Research

Information Sciences and Computing

Bulletin of Mathematics and Statistics Research

Aloy Journal of Soft Computing and Applications

Frontiers of Mathematics and Its Applications

Recent  Publications

Recent Book: Network Data Envelopment Analysis (Foundations and Extensions)۳>

Modern Optimization Algorithms and Applications in Engineering and Economics; Ch.۲۱: Verification of Iterative Methods for the Linear Complementarity Problem. IGI Global, ۲۰۱۶. ۱-۶۸۴. doi:۱۰.۴۰۱۸/۹۷۸-۱-۴۶۶۶-۹۶۴۴-۰.  ISBN۱۳: ۹۷۸۱۴۶۶۶۹۶۴۴۰.

Recent Papers:۳>

[۲۰۲۲]

[۲۰۲۱]

[۲۰۲۰]

[۱] Edalatpanah, S. A.. On the preconditioned projective iterative methods for the linear complementarity problem. RAIRO-Operations Research. DOI: https://doi.org/۱۰.۱۰۵۱/ro/۲۰۱۹۰۰۲.  (ISI-WOS)

[۲]Azarboni, H. R., Rahimzadeh, M., Heidari, H., Keshavarzpour, H., & Edalatpanah, S. A.. Chaotic dynamics and primary resonance analysis of a curved carbon nanotube considering influence of thermal and magnetic fields. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۴۰۴۳۰-۰۱۹-۱۷۹۵-۷. (ISI-WOS)

[۳] Nejati, F., & Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). Experimental investigation for the effect of fiber on the mechanical properties of light-weight concrete under dry and wet conditions. International Journal of Structural Integrity. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/۱۰.۱۱۰۸/IJSI-۰۴-۲۰۱۹-۰۰۳۶. (ISI-WOS)

[۴] Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). A Direct Model for Triangular Neutrosophic Linear Programming. International Journal of Neutrosophic Scienc, ۱(۱), ۱۹-۲۸.

[۵] Nejati, F., Zhian, M., Safar Mashaie, F., & Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). Computational modeling of yielding octagonal connection for concentrically braced frames. Magazine of Civil Engineering, ۹۴(۲), ۳۱–۵۳.

[۶] Das, S. K., & Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). A new ranking function of triangular neutrosophic number and its application in integer programming. International Journal of Neutrosophic Science, ۴(۲), ۸۲-۹۲.

[۷] Kumar, R., Edalatpanah, S. A., & Mohapatra, H. (۲۰۲۰). Note on “Optimal Path Selection Approach for Fuzzy Reliable Shortest Path Problem. Journal of intelligent & fuzzy systems, ۳۹(۵), ۷۶۵۳ – ۷۶۵۶.

[۸] Soltani, M. R., Edalatpanah, S. A., Movahhedi Sobhani, F., & Najafi, S. E. (۲۰۲۰). A Novel Two-Stage DEA Model in Fuzzy Environment: Application to Industrial Workshops Performance Measurement. International Journal of Computational Intelligence Systems, ۱۳(۱), ۱۱۳۴-۱۱۵۲.۱>

[۹] Das S. K., Edalatpanah S. A., & Mandal, T. (۲۰۲۰). Application of linear fractional programming problem with fuzzy nature in industry sector. Filomat, ۳۴(۱۵), ۵۰۷۳-۵۰۸۴.۱>

۱> [۱۰] Tun, W., Pourqasem, J., & Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). Optimizing Resource Discovery Technique in the P۲P Grid Systems. Wireless Communications and Mobile Computing, ۲۰۲۰, ۱۰۶۹۸۲۴. ۱> ۱>

[۱۱] Fallah, M., & Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). On the some new preconditioned generalized AOR methods for solving weighted linear least squares problems. IEEE Access, ۸, ۳۳۱۹۶-۳۳۲۰۱. ۱>

۱> [۱۲] Shafi Salimi, P., & Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). Supplier selection using fuzzy AHP method and D-Numbers. Journal of fuzzy extension and applications, ۱(۱), ۱-۱۴.۱>

[۱۳] Mohapatra, H., Panda, S., Rath, A., Edalatpanah, S. A., & Kumar, R. (۲۰۲۰). A tutorial on powershell pipeline and its loopholes. International journal of emerging trends in engineering research, ۸(۴), ۹۷۵-۹۸۲. ۱> ۱>

[۱۴] Yang, W., Cai, L., Edalatpanah, S. A., & Smarandache, F. (۲۰۲۰). Triangular Single Valued Neutrosophic Data Envelopment Analysis: Application to Hospital Performance Measurement. Symmetry, ۱۲(۴), ۵۸۸.۱>

[۱۵] Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). Systems of neutrosophic linear equations. Neutrosophic sets and systems, ۳۳(۱), ۹۲-۱۰۴.۱> ۱>

[۱۶] Edalatpanah, S. A. Godarzi Karim, R., Khalilian, B., & Partouvi, S. (۲۰۲۰). Data envelopment analysis and efficiency of firms: A goal programing approach.Top of FormBottom of Form Innovation management and operational strategies, ۱(۱), ۱-۱۶. ۱>

۱> [۱۷] Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). Data envelopment analysis based on triangular neutrosophic numbers. CAAI transactions on intelligence technology, ۵(۲), ۹۴-۹۸.۱> ۱>

[۱۸] Shahabi, F., Poorahangaryan, F., Edalatpanah, S. A., & Beheshti, H. (۲۰۲۰). A multilevel image thresholding approach based on crow search algorithm and Otsu method. International Journal of Computational Intelligence and Applications, ۱۹(۲), ۲۰۵۰۰۱۵.۱>

[۱۹] Mao, X., Guoxi, Z., Fallah, M., Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). A Neutrosophic-Based Approach in Data Envelopment Analysis with Undesirable Outputs. Mathematical Problems in Engineering, ۲۰۲۰: ۷۶۲۶۱۰۲.

[۲۰] Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). Neutrosophic structured element. Expert systems, ۳۷(۵), e۱۲۵۴۲.

[۲۱] Das, S. K., & Edalatpanah, S. A. (۲۰۲۰). New insight on solving fuzzy linear fractional programming in material aspects. Fuzzy Optimization and Modeling Journal, ۱(۲), ۱-۷.

[۲۲] Das, S. K., Edalatpanah, S. A., & Dash, J. K. (۲۰۲۰). An Intelligent Dual Simplex Method to Solve Triangular Neutrosophic Linear Fractional Programming Problem. Neutrosophic Sets and Systems, ۳۶, ۱.

[۲۰۱۹]

[۱] Edalatpanah, S. A., and F. Smarandache. Data Envelopment Analysis for Simplified Neutrosophic Sets, Neutrosophic Sets & Systems ۲۹ (۲۰۱۹),۲۱۵-۲۲۶.(ISI-WOS)

[۲] Xinna Mao, Xiuwang Wang, S. A. Edalatpanah,  M. Fallah. (۲۰۱۹) ,The Monomial Preconditioned SSOR Method for Linear Complementarity Problem. IEEE Access,    Vol. ۷ Issue ۱. ۷۳۶۴۹-۷۳۶۵۵. (ISI-WOS)

[۳] Wang, W., Zhou, Z., Edalatpanah, S. A., & Najafi, S. E. (۲۰۱۹). A new Approach for the Modulus-Based Matrix Splitting Algorithms. IEEE Access, ۷, ۱۰۰۱۴۳-۱۰۰۱۴۶.(ISI-WOS)

[۴] R. Kumar, S. A. Edalatpanah, S. Jha, R. Singh. (۲۰۱۹) , A Pythagorean fuzzy approach to the transportation problem. Complex & Intelligent Systems, Vol. ۵ Issue ۲. ۲۵۵–۲۶۳. (ISI-WOS)

] R. Kumar, S. A. Edalatpanah, S. Jha, S., Broumi, A. Dey. A Multi-Objective Programming Approach to Solve Integer-Valued Neutrosophic Shortest Path Problems. Neutrosophic Sets & Systems, ۲۴(۲۰۱۹) ۱۳۴-۱۴۹. (ISI-WOS)

[۶] Ramezannejad Azarboni,H., Edalatpanah, S. A. (۲۰۱۹). Chaotic vibrations of a harmonically excited carbon nanotube with consideration of thermomagnetic filed and surface effects. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, ۰۹۵۴۴۰۶۲۱۸۸۲۳۸۱۰.  (ISI- WOS)


[۷]Hassanzadeh-Aghdam, M. K., Edalatpanah, S. A., & Azaripour, S. (۲۰۱۹). Interphase region effect on the biaxial yielding envelope of SiC fiber-reinforced Ti matrix composites. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, ۲۲۳(۶), ۲۰۴۴–۲۰۵۵. (ISI- WOS)

[۸] Nejati, F., Ahmadi, S., & Edalatpanah, S. A. (۲۰۱۹). Experimental investigation of zeolite and limestone powder on self-compacting concrete strength after early loading. International Journal of Structural Integrity, Vol. ۱۰ No. ۴, pp. ۵۱۵-۵۳۳. (ISI- WOS)

[۹]Sapan Kumar Das, S. A. Edalatpanah, T. Mandal, A new method for solving linear fractional programming problem with absolute value functions. International Journal of Operational Research. ۳۶(۲۰۱۹), ۴۵۵-۴۶۶. (Scopus)

[۱۰] R. Kumar, S. A. Edalatpanah, S. Jha, S., Gayen, R. Singh. A novel approach to solve Gaussian Valued Neutrosophic  Shortest Path Problems . International Journal of Engineering and Advanced Technology, ۸(۲۰۱۹) ۳۴۷-۳۵۳. (Scopus)

[۱۱] R. Kumar, S. A. Edalatpanah, S. Jha, S., Gayen, R. Singh. (۲۰۱۹) , Solving shortest path problems using fuzzy weighted arc length. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering,  Vol. ۸ Issue ۶. Article in Press (Scopus).

[۲۰۱۸]

[۱] Edalatpanah, S. A. (۲۰۱۸). On the Modified Methods for Irreducible Linear Systems with L-Matrices. Bulletin of computational applied mathematics, ۶(۱), ۱۱۹-۱۲۸. (ISI- WOS)

[۲] R. Kumar, S. A. Edalatpanah, S. Jha, S., Broumi, A. Dey. Neutrosophic Shortest Path Problem. Neutrosophic Sets & Systems, ۲۳(۲۰۱۸) ۵-۱۵ . (ISI-WOS)

[۳] Sapan Kumar Das, S. A. Edalatpanah, T. Mandal, A proposed model for solving fuzzy linear fractional programming problem: Numerical Point of View. Journal of   Computational Science. ۲۵(۲۰۱۸), ۳۶۷-۳۷۵. (ISI-WOS)

[۴] M. K. Hassanzadeh, S. A.  Edalatpanah, Viscoelastic behavior of Silica nanoparticle/polyimide nanocomposites using finite element approach. International Journal of Nano Dimension, ۹(۲۰۱۸), ۱۱۲-۱۲۲. (ISI-WOS)

--------------------------------------------

[۱] Sapan Kumar Das, S. A. Edalatpanah, T. Mandal, A proposed model for solving fuzzy linear fractional programming problem: Numerical Point of View. Journal of   Computational Science. ۲۵(۲۰۱۸), ۳۶۷-۳۷۵, (ISI-WOS)

[۲] M. K. Hassanzadeh, S. A.  Edalatpanah, Viscoelastic behavior of Silica nanoparticle/polyimide nanocomposites using finite element approach. International Journal of Nano Dimension, ۹(۲۰۱۸), ۱۱۲-۱۲۲. (ISI-WOS)

[۳] S.A. Edalatpanah, S. A. (۲۰۱۷). Modified Iterative Methods for Solving Fully Fuzzy Linear Systems. Fuzzy Systems: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, (۲۰۱۷). (ISI-WOS)

[۴] Sapan Kumar Das, T. Mandal, S. A. Edalatpanah.(۲۰۱۷) Erratum to: A mathematical model for solving fully fuzzy linear programming problem with trapezoidal fuzzy numbers. Applied Intelligence, ۴۶(۳), ۵۲۰-۵۲۰. (ISI-WOS)

[۵] Sapan Kumar Das, T. Mandal, S. A. Edalatpanah, A new approach for solving fully fuzzy linear fractional programming problems using the multi-objective linear programming. RAIRO-Operations Research ۵۱ (۱), ۲۸۵-۲۹۷. (ISI-WOS)

[۶] A. G. Talouki, M. Majdi, S. A.  Edalatpanah, An Introduction to Various Algorithms for Video Completion and Their Features: A Survey. Journal of Computer Sciences and Applications, ۵(۲۰۱۷), ۱-۱۰.

[۷] A. G. Talouki, M. Majdi, S. A.  Edalatpanah, Video Inpainting Using a Contour-based Method in Presence of More than One Moving Objects. International Journal of Advanced Engineering and Management, ۲(۲۰۱۷), ۳۷-۴۴.

[۸] H. Beheshti,  F. Poorahangaryan, S. A. Edalatpanah, NewsSE: An Ontology-based Search Engine for News, Computer Science and Information Technology, ۵, no. ۲ (۲۰۱۷): ۳۷-۴۹.

[۹] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, On The Preconditioned GAOR methods for weighted linear least squares problems, Engineering computations, (Emerald ), ۳۳(۲۰۱۶) ۶۲۲ - ۶۳۹. (ISI-WOS)

[۱۰] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah,  A. H. Refahi Sheikhani, An analytical method as a preconditioning modeling for systems of linear equations, Computational and Applied Mathematics (springer), (۲۰۱۶) . doi:۱۰.۱۰۰۷/s۴۰۳۱۴-۰۱۶-۰۳۷۶-y. (ISI-WOS)

[۱۱] Sapan Kumar Das, T. Mandal, S. A. Edalatpanah , A mathematical model for solving fully fuzzy linear programming problem with trapezoidal fuzzy numbers, Applied Intelligence, (۲۰۱۶), DOI ۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۴۸۹-۰۱۶-۰۷۷۹-x. (ISI-WOS)

[۱۲] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, H. Aminikhah, Linear Legendre Multi-wavelets Method for Solving Systems of Fredholm integral equations, Mathematical Reports ,۱۸ (۲۰۱۶). (ISI-WOS).

[۱۳] A. Hosseinzadeh, S.A. Edalatpanah, A new approach for solving fully fuzzy linear programming by using the lexicography method, Advances in Fuzzy Systems, (۲۰۱۶. Article ID ۱۵۳۸۴۹۶, ۶ pages. (ISI-WOS)

[۱۴] J. Pourqasem, S. A.  Edalatpanah, Verification of Super-Peer Model for Query Processing in Peer-to-Peer Networks. In Innovative Research and Applications in Next-Generation High Performance Computing (pp. ۳۰۶-۳۳۲). IGI Global. (۲۰۱۶). (ISI-WOS)

[۱۵] A. Hosseinzadeh, S.A. Edalatpanah, Classification Techniques in Data Mining: Classical and Fuzzy Classifiers. Emerging Research on Applied Fuzzy Sets and Intuitionistic Fuzzy Matrices, (۲۰۱۶). (ISI-WOS)

[۱۶] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, H.  Dutta, A nonlinear model for fully fuzzy linear programming with fully unrestricted variables and parameters. (Elsevier), Alexandria Engineering Journal, ۵۵(۲۰۱۶), ۲۵۸۹-۲۵۹۵.

[۱۷] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, A New Family of (I+S)-type Preconditioner with Some Applications, Computational and Applied Mathematics, ۳۴(۲۰۱۵), ۹۱۷-۹۳۱, (ISI-WOS)

[۱۸] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, H. Aminikhah,  An Algorithmic Approach for Solution of Nonlinear Fredholm- Hammerstein Integral Equations,. Iranian Journal of Science and Technology (Sciences), ۳۹ (۲۰۱۵), ۳۹۹-۴۰۶ (ISI-WOS)

[۱۹] H. Saberi Najafi, J. Pourqasem, S. A. Edalatpanah, The use of super node to process query in peer-to-peer networks , Digital Technologies, ۳ (۲۰۱۵), ۲۸-۳۲

[۲۰] Shamooshaki, M. M., A. Hosseinzadeh, S.A. Edalatpanah, A new method for solving fully fuzzy linear programming problems by using the lexicography method, Applied and Computational Mathematics., ۴ (۲۰۱۵): ۱-۳.

[۲۱] Sapan Kumar Das, T. Mandal, S. A. Edalatpanah, A note on “A new method for solving fully fuzzy linear fractional programming with a triangular fuzzy numbers”, App. Math. and Comp. Intel., Vol. ۴ (۱) (۲۰۱۵) ۳۶۱–۳۶۷

[۲۲] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, G.A. Gravvanis, An Efficient Method for Computing the Inverse of Arrowhead Matrices.  Applied Mathematics Letters (Elsevier), ۳۳ (۲۰۱۴) ۱-۵.(ISI-WOS)

[۲۳] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, Homotopy Perturbation Method for Linear Programming Problems , Appl. Math. Model (Elsevier), ۳۸(۲۰۱۴), ۱۶۰۷-۱۶۱۱. (ISI-WOS)

[۲۴] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah,  A. H. Refahi Sheikhani, Convergence Analysis of Modified Iterative Methods to Solve Linear Systems  , Mediterranean Journal of Mathematics (springer), ۱۱(۲۰۱۴)۱۰۱۹-۱۰۳۲(ISI-WOS)

[۲۵] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad , A new modified SSOR iteration method for solving augmented   linear systems, International Journal of Computer Mathematics,(Taylor & Francis) ۹۱(۲۰۱۴): ۵۳۹–۵۵۲  (ISI-WOS)

[۲۶] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, on the modified symmetric successive overrelaxation method for augmented systems. Computational and Applied Mathematics (Springer),(۲۰۱۴) doi:۱۰.۱۰۰۷/s۴۰۳۱۴-۰۱۴-۰۱۲۷-x  (ISI-WOS)

[۲۷] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, S. Shahabi, The Mixed Type Splitting Methods for Solving Fuzzy Linear Systems, Applied Computational Intelligence and Soft Computing, vol. ۲۰۱۴, Article ID ۹۶۰۷۹۵, ۷ pages, ۲۰۱۴. doi:۱۰.۱۱۵۵/۲۰۱۴/۹۶۰۷۹۵ (ISI-WOS)

[۲۸] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, N. Vosoughi, A discussion on the practicability of an analytical method for solving system of linear equations, American Journal of Numerical Analysis  ۲(۳) (۲۰۱۴) ۷۶-۷۸.

[۲۹] E. Abdolmaleki , S. A. Edalatpanah ,Chebyshev Semi-iterative Method to Solve Fully Fuzzy linear Systems, Journal of Information and  Computing Science, ۹(۱)(۲۰۱۴) ۶۷-۷۴.

[۳۰] S. A. Edalatpanah ,  M. M. Rashidi, On the Application of  Homotopy Perturbation Method for Solving Systems of Linear Equations, International Scholarly Research Notices, vol. ۲۰۱۴, Article ID ۱۴۳۵۱۲, ۵ pages, ۲۰۱۴. doi:۱۰.۱۱۵۵/۲۰۱۴/۱۴۳۵۱۲

[۳۱] E. Abdolmaleki , S. A. Edalatpanah, Fast iterative method (FIM) for solving fully fuzzy linear systems, Inform. Sci. Comput.(۲۰۱۴), Article ID: ISC۰۵۰۷۱۳, ۰۹ pages.

[۳۲] J. Pourqasem, S. Karimi, S.A. Edalatpanah,Comparison of Cloud and Grid Computing, American Journal of Software Engineering, vol. ۲, no. ۱ (۲۰۱۴): ۸-۱۲. doi: ۱۰.۱۲۶۹۱/ajse-۲-۱-۲.

[۳۳] M.T. Yahyapour, S.A. Edalatpanah, Modified SSOR modelling for linear complementarity problems , Turkish Journal of Analysis and Number Theory, ۲( ۲)  (۲۰۱۴), ۴۷-۵۲.

[۳۴] S.A. Edalatpanah, E. Abdolmaleki , A New Collocation Method for Systems of Nonlinear Fredholm integral equations, Applied Mathematics and Physics,  vol.  ۲, no.  ۱  (۲۰۱۴):  ۱۵-۱۸. 

[۳۵] J.  Pourqasem, S. Karimi, S.A. Edalatpanah,  Mobicloud and  Secure Data  Access Framework. American Journal of Systems and Software, vol. ۲, no. ۱ (۲۰۱۴): ۲۷-۳۲.

[۳۶] H. Saberi Najafi, H.Aminikhah, S. A. Edalatpanah, Legendre wavelets Collocation Method for Systems of Linear and Nonlinear Fredholm integral equations, Aloy Journal of Soft Computing and Applications, ۲(۱)(۲۰۱۴) ۳۳-۴۴.

[۳۷] Shamooshaki, M. M., A. Hosseinzadeh, S.A. Edalatpanah, A New Method for Solving Fully Fuzzy Linear Programming with LR- type Fuzzy Numbers, International Journal of Data Envelopment Analysis and Operations Research, ۳ (۲۰۱۴): ۵۳-۵۵.

[۳۸] M.T. Yahyapour, S.A. Edalatpanah, Projective Iterative Methods for Solving Linear Complementarity Problems – A Survey, Research and Communications in Mathematics and Mathematical Sciences, ۴( ۲)  (۲۰۱۴), ۷۱-۹۳.

[۳۹] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad , Two stage mixed-type splitting iterative methods with applications,  Journal of Taibah University for Science,( Elsevier) ۷(۲۰۱۳),۳۵-۴۳.

[۴۰] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad , A Note on “A new method for solving fully fuzzy linear programming problems”,  Applied Mathematical Modelling, (Elsevier) ۳۷ (۲۰۱۳), ۷۸۶۵-۷۸۶۷. (ISI-WOS)

[۴۱] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad, Comparison analysis for improving preconditioned SOR-type iterative method, Numerical Analysis and Applications, (Springer) ۶(۱)(۲۰۱۳) ۶۲-۷۰. (ISI-WOS)

[۴۲] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad, Iterative methods with analytical preconditioning technique to linear complementarity problems: application to obstacle problems, RAIRO - Operations Research, (Cambridge ) ۴۷ (۲۰۱۳) ۵۹-۷۱. (ISI-WOS)

[۴۳] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad, On the convergence regions of generalized AOR methods for linear complementarity problems, Journal of Optimization Theory and Applications, (Springer) ۱۵۶ (۲۰۱۳) ۸۵۹–۸۶۶. (ISI-WOS)

[۴۴] H.Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, Modification of iterative methods for solving linear complementarity problems, Engineering computations, (Emerald ). ۳۰(۷)(۲۰۱۳) (ISI-WOS)

[۴۵] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad, An Improved Model for Iterative Algorithms in Fuzzy Linear Systems, Computational Mathematics and Modeling, (Springer) . ۲۴(۲۰۱۳)۴۴۳-۴۵۱.  (ISI-WOS)

[۴۶] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad, On application of Liao’s method for system of linear equations, Ain Shams. Eng . J . (Elsevier), ۴(۲۰۱۳) ۵۰۱-۵۰۵.

[۴۷] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah,, Convergence analysis for double splitting of  matrices, Inform. Sci. Comput.(۲۰۱۳), Number ۲, Article ID: ISC۰۳۰۷۱۳, ۰۶ pages.

[۴۸] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah,  A collection of new preconditioners for solving linear systems, Sci. Res. Essays, (۲۰۱۳)۸(۳۱), ۱۵۲۲-۱۵۳۱. (ISI-WOS)

[۴۹] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah,   SOR-Like Methods for Non-Hermitian Positive Definite Linear Complementarity  Problems, Advanced Modeling and Optimization , (۲۰۱۳)۱۵(۳), ۶۹۷-۷۰۴.

[۵۰] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, A. H. Refahi Sheikhani , Application of Homotopy Perturbation Method for Fuzzy Linear Systems and Comparison with Adomian’s Decomposition Method, Chinese Journal of Mathematics, vol. ۲۰۱۳, Article ID ۵۸۴۲۴۰, ۷ pages, ۲۰۱۳. doi:۱۰.۱۱۵۵/۲۰۱۳/۵۸۴۲۴۰

[۵۱] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, A. H. Refahi Sheikhani, A new model of (I+S)-type preconditioner for system of linear equations. Journal of Mathematical Modeling , Vol. ۱( ۲۰۱۳) ۱-۱۴.

[۵۲] E. Abdolmaleki , S. A. Edalatpanah, A numerical method for solving systems of  fredholm integral equations by collocation linear Legendre multi-wavelets, Inform. Sci. Comput.(۲۰۱۳), Article ID: ISC۰۱۰۷۱۳, Number ۲,۱۰ pages.

[۵۳] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad , New model for preconditioning techniques with application to the boundary value problems, Journal of Advanced Research in Computer Engineering: An International Journal , ۶(۲)(۲۰۱۲) ۱۰۷-۱۱۴.

[۵۴] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad ,On the Nash equilibrium solution of fuzzy bimatrix games, International Journal of Fuzzy Systems and Rough Systems, ۵ (۲) (۲۰۱۲) ۹۳-۹۷.

[۵۵] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad , B. Parsa Moghaddam, Some approaches for using stationary iterative methods to linear equations generated from the boundary element method, International Journal of Applied Mathematics and Physics, ۴(۲) (۲۰۱۲) ۱۳۱-۱۳۶.

[۵۶] S. A. Edalatpanah , S. Shahabi, A new two-phase method for the fuzzy primal simplex algorithm, International Review of Pure and Applied Mathematics, ۸(۲) (۲۰۱۲) ۱۵۷-۱۶۴.

[۵۷] J. Pourghasem, S. Karimi , S. A. Edalatpanah , A survey of voice over internet protocol (VOIP) technology, International Computer Mathematical Science and Applications,۶ (۳-۴)(۲۰۱۲) ۵۳-۶۲.

[۵۸] H.Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah , Preconditioning strategy to solve fuzzy linear systems (FLS), International Review of Fuzzy Mathematics, ۷ (۲) (۲۰۱۲) ۶۵-۸۰.

[۵۹] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah , A kind of symmetrical iterative methods to solve special class of LCP (M,q), International Journal of Applied Mathematics and Applications , ۴ (۲) (۲۰۱۲) ۱۸۳-۱۸۹.

[۶۰] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah , The block AOR iterative methods for solving fuzzy linear systems , The Journal of Mathematics and Computer Science.,(Poland) ۴(۴) (۲۰۱۲) ۵۲۷-۵۳۵. (ISI-WOS)

[۶۱] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, Fast iterative method-FIM: application to the convection-diffusion equation., J. Inform. Comp. Sci.,(UK), ۶(۴) (۲۰۱۱) ۳۰۳-۳۱۳.

[۶۲] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah,On the two SAOR iterative formats for solving linear complementarity problems, I.J. Inform. Tech. Comput. Sci., ۳ (۵) (۲۰۱۱),۱۹-۲۴.

[۶۳] H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, Some improvements in PMAOR method for solving linear systems , J. Inform. Comp. Sci.,(UK) ۶(۱)(۲۰۱۱) ۱۵-۲۲.

[۶۴] H. Saberi Najafi, S. Kordrostami , S. A. Edalatpanah , The convergence analysis of preconditioned AOR method for M-,   H-matrices, Journal of Applied Mathematics , IAUA., ۵(۱۸)(۲۰۰۸) ۲۹-۳۸.

Recent Conference Papers:۳>

سرآبادان, سعید؛ علی حسین زاده و سید احمد عدالت پناه، ۱۳۹۴، رویکرد جدیدی برای حل مساله برنامه ریزی خطی کاملا فازی با استفاده از اعداد فازی L-R، همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته، تهران، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

پیرا, سجاد؛ فرشته پورآهنگریان و سیداحمد عدالت پناه، ۱۳۹۷، تشخیص خستگی راننده با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

رفیع, مهدیه وسید احمد عدالت پناه، ۱۳۹۷، موقعیت یابی داخلی با استفاده از حسگرهای داخلی گوشی هوشند، شانزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، بصورت الکترونیکی، شرکت علم محوران آسمان

علی حسنی, شبنم و سیداحمد عدالت پناه، ۱۳۹۸، تاثیر عوامل خارجی بر مدیریت ریسک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی در استان هرمزگان)، ماهنامه عمران و پروژه ۱۳۹۸ (۵)

Research Projects:

۱- Modified iterative methods to solve linear systems , Islamic Azad University of Lahijan.

۲- Numerical methods for systems of integral equations , Sama University of Tonekabon.

۳- Iterative methods for solving of linear complementarity problems, Islamic Azad University of Ramsar.

۴- Numerical modeling for fuzzy linear equations, Islamic Azad  University of Tonekabon University.

۵- Modified Methods for Irreducible Linear Systems with L-Matrices, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

American Math. Soc.  (Since ۲۰۱۴)