علی اصغر احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۶روانشناسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۷روانشناسیدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۷۶روانشناسیدانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

سمت‏های اجرایی

عنوان

محل خدمت

از

تا

مدت

رئیس‌مراکزنظام‌مافی‏وسمیه

سازمان تربیتی شهرداری تهران

۰۱/۱۲/۵۷

۰۱/۰۲/۵۹

۱ سال و۲ ماه

مدیر تحقیقات و آموزش

 وزارت آموزش و پرورش

۱۶/۰۶/۶۵

۰۸/۰۷/۶۸

۳ سال و۱ ماه

عضو هیأت علمی گروه روان‏شناسی

دانشگاه تهران

۰۱/۰۷/۶۸

۳۱/۰۶/۸۷

۲۰ سال

مدیریت‌گروه‌روان‌شناسی

دانشگاه تهران

۱۹/۰۷/۶۸

۰۴/۱۰/۷۸

۱۰ سال‌و۳ ماه

معاون اداری مالی

دانشکده‌ادبیات‌دانشگاه تهران

۱۱/۰۳/۷۳

۲۲/۰۵/۷۴

۱ سال و ۲ ماه

قائم‏مقام وزیردرانجمن اولیا و مربیان

وزارت آموزش و پرورش

۲۵/۰۸/۷۶

۲۶/۰۷/۸۱

۴ سال‌و۱۱ ماه

رئیس‌مؤسسه‌روان‌شناسی

دانشگاه تهران

۲۹/۰۸/۸۵

۰۱/۰۷/۸۶

۱۰ ماه

مدیرکل انجمناولیاومربیان 

وزارت آموزش و پرورش

۰۷/۱۲/۹۲

۰۳/۰۵/۹۵

۲ سال‌و۶ ماه

مشاوروزیردرامورخانواده

وزارت آموزش و پرورش

۲۵/۰۳/۹۳

۲۹/۱۲/۹۵

۲ سال‌و۹ ماه

سوابق پژوهشی

فهرست کتاب‌ها

۱- احمدی، علی اصغر، (چاپ اول ۱۳۶۲فطرت بنیان روان شناسی اسلامی، انتشارات امیرکبیر، تهران

۲- احمدی، علی اصغر، بهرام محسن پور، علی زائر دارابی و رحمت الله نورانی پور(۱۳۶۸)، روان شناسی( کتاب درسی سال سوم دبیرستان رشته علوم انسانی، کد ۲۶۸)، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرو رش، تهران

۳- احمدی، علی اصغر، (چاپ اول ۱۳۶۸، چاپ پانزدهم، ۱۳۹۹روان شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، انتشارات امیرکبیر، تهران

۴- احمدی، علی اصغر، دکتر یوسف کریمی و علی زائر دارابی(۱۳۶۳)، روان شناسی تربیتی( کتاب درسی مراکز تربیت معلم، کد ۱۰۱۶)، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرو رش، تهران

۵ - - احمدی، علی اصغر، (چاپ اول ۱۳۶۵، چاپ سوم ۱۳۷۱روان شناسی عمومی، سال دوم دانشسراهای تربیت معلم، کد ۱۰۲۱، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرو رش، تهران

۶ - احمدی، علی اصغر، (۱۳۶۴روان شناسی برای معلم، سال سوم دانشسراهای تربیت معلم، کد ۱/۱۰۶۱، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرو رش، تهران

۷- احمدی، علی اصغر، محمد نقی فراهانی(۱۳۷۰)، روان شناسی عمومی( کتاب درسی مراکز تربیت معلم، کد ۱۰۱۵)، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرو رش، تهران

۸ -  گنجی، حمزه؛ احمدی، علی اصغر؛ مصلحی، زیبنده؛ ایزددوست، یوسف، (چاپ اول، ۱۳۷۳)، روانشناسی نظام جدید آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش

۹- احمدی، علی اصغر(چاپ اول ۱۳۷۴روان شناسی( کتاب درسی دوره پیش دانشگاهی، کد ۱/۳۰۱)، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرو رش، تهران

۱۰- احمدی، علی اصغر، دکتر حمزه گنجی، زیبنده مصلحی و یوسف ایزد دوست(۱۳۷۳)، روان شناسی( کتاب درسی سال سوم دبیرستان رشته علوم انسانی، )، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرو رش، تهران

۱۱ -  امینی، حسین؛ احمدی، علی اصغر؛ سادات، محمدعلی، (۱۳۷۸)، سؤال‌های دیروز، امروز، فردا، دفتر انتشارات کمک آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، تهران

۱۲- احمدی، علی اصغر، (۱۳۸۳)، کندوکاو؛  پاسخ به سؤالات نوجوانان، انتشارات انجمن اولیا و مربیان،  تهران

۱۳- احمدی، علی اصغر، (چاپ چهاردهم،۱۳۹۶)، تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان،  تهران

۱۴- احمدی، علی اصغر و همکاران، (چاپ ششم ۱۳۸۷نماز در سیمای خانواده، انتشارات انجمن اولیا و مربیان،  تهران

۱۵- احمدی، علی اصغر، (چاپ هشتم، ۱۳۹۴)، روانشناسی روابط درون خانواده، انتشارات مهدی رضایی،  تهران

۱۶- احمدی، علی اصغر، (چاپ پنجم ۱۳۹۴)، پدر، مادر، معلم؛ من نوجوانم، انتشارات پرکاس،

 ۱۷ - احمدی، علی اصغر، (۱۳۸۶نوجوان و خانواده، انتشارات مهدی رضایی،  تهران

۱۸- احمدی، علیاصغر، (۱۳۸۷نوجوان و جامعه، انتشارات مهدی رضایی،  تهران

۱۹- احمدی، علی‏اصغر، (چاپ دوم ۱۳۸۷)، شخصیت و رفتار، انتشارات مهدی رضایی،  تهران   

۲۰- احمدی، علی‏اصغر، (چاپ اول ۷۶ ششم۱۳۹۸) مدرسه نامرئی، انتشارات مدرسه، تهران۲>

۲۱- احمدی، علی‏اصغر، (چاپ اول ۱۳۷۸چاپ نهم۱۳۹۶) اصول تربیت، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران

۲۲- احمدی، علی اصغر همراه با استادان طرح جامع آموزش خانواده (۱۳۸۰) جوانان در آستانه ازدواج، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران

 ۲۳- احمدی، علیاصغر همراه با استادان طرح جامع آموزش خانواده (چاپ سیزدهم ۱۳۸۶) خانواده وفرزندان در دوره پیش دبستانی، انتشارات انجمن اولیا و مربیان،  تهران

۲۴- احمدی، علی‏اصغر همراه با استادان طرح جامع آموزش خانواده(۱۳۸۰) خانواده وفرزندان در دوره ابتدایی، انتشارات انجمن اولیاء  و مربیان،  تهران

۲۵- احمدی، علی‏اصغر همراه با استادان طرح جامع آموزش خانواده (چاپ بیست و یکم ۱۳۹۵) خانواده و فرزندان در دوره راهنمایی، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان،  تهران

۲۶- احمدی، علی‏اصغر، (چاپ اول ۱۳۸۸)، مهارت‏های زندگی برای نوجوانان، انتشارات مهدی رضایی،  تهران

۲۷ - احمدی، علیاصغر ، (چاپ اول ۱۳۹۲)، تربیت فرزند، انتشارات مهدی رضایی،  تهران

۲۸ - احمدی، علیاصغر، (چاپ اول ۱۳۹۲)، شخصیت موضوع تربیت، انتشارات مهدی رضایی،  تهران

 ۲۹ - احمدی، علیاصغر ؛ افروز، غلامعلی؛ نوابی‏نژاد، شکوه (چاپ اول ۱۳۸۹چاپ دوم ۱۳۹۱)  پرسشهای امروز جوانان ۳، انتشارات مدرسه، تهران

۳۰ - احمدی، علیاصغر، (چاپ اول ۱۳۹۴)، خانواده برای نوجوانان از دیدگاه اسلام، انتشارات پرکاس، تهران

۳۱ - احمدی، علیاصغر، (چاپ اول ۱۳۹۷)، اشتباه می کردم ، انتشارات پرکاس، تهران

مقالات

 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۶۱)، گذری از روانشناسی کلاسیک به روان شناسی اسلامی، هفته نامه سروش، سال سوم، شماره های ۱۳۹ و ۱۴۰، تهران
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۶۱)، ریشه‌های روانشناختی گرایشات فکری جوانان، هفته نامه پیام انقلاب(ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، سال سوم، شمارههای ۵۶، ۵۷، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳ و ۶۴، تهران
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۶۹)، تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران، ماهنامه تربیت(ارگان معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش)،‌سال ششم شماره های ۷، ۸، ۹، ۱۰ و سال هفتم شماره های ۱، ۲ و ۳، تهران
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۰)، پرخاشگری، ماهنامه تربیت(ارگان معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش)، سال هفتم دی و بهمن، تهران
 • لینکرن، هنری کلی، (۱۳۷۱)، فرایندهای روانشناختی در سازمانها، ترجمه احمدی، علی اصغر، ماهنامه زمینه( ارگان سازمان اقتصادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، سال دوم شماره های ۱۱ و ۱۲، تهران
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۳)، روان شناسی زن، پیوند، ماهنامه انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۸۲، تهران
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۳)، روان شناسی تربیتی چیست؟، ماهنامه تربیت(ارگان معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش)، سال دهم اسفند، تهران
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۴)، نوجوان و جامعه، پیوند، ماهنامه انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، شمارههای ۱۸۶و ۱۸۷، تهران
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۴)، اختلال رفتار ارتباطی در میان کودکان و نوجوانان، نشریه شناخت ویژگی های اطفال بزهکار، مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندانها، تهران
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۴)، مدرسه نامرئی، رشد معلم، سال چهاردهم، شماره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵)، همدلی، رشد جوان، سال های هشتم و نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم از شماره های ۱ تا ۹
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵)، با ما درد دل کن، رشد نوجوان، سال های یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم از شماره های ۱ تا ۹
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۵)، مباحثه روشی قاطع برای پرورش اندیشه، رشد جوان، شماره های ۷ و ۸
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۴)، مسایل جوانان، جهاد روستا، شماره ۳۳۷
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۵)، جوان و ازدواج، جهاد روستا، شماره های ۳۳۸ و ۳۳۹،
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۵)، والدین، تحصیل و انگیزه، پیوند، شماره های ۲۰۲، ۲۰۱ و ۲۰۳
 • احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۷۵)، مهارت زندگی، رشد جوان، شماره ۱
 • احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۷۵)، مهارت اندیشیدن، رشد جوان، شماره ۳
 • احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۷۵)، مهارت همزیستی، رشد جوان، شماره ۳
 • احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۷۵)، مهارت شاگردی، رشد جوان، شماره ۴
 • احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۷۵)، مهارت مطالعه کردن، رشد جوان، شماره ۵
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۵)، زبان‏آموزی، ماهنامۀ تربیت، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، سال دوازدهم، دی، بهمن و اسفند
 • Ahmadi, AliAsghar, (۱۳۷۵), Youth problems, Iran language institute, quarterly magazine, vol. ۱ No. ۱ autumn
 • - احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۹۵)، تربیت جنسی کودک و نوجوان(رفتار و هویت جنسی)، مشاور مدرسه شماره ۴۵، فصلنامۀ سازمان پژوهش و برنامه‏ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش
 • احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۹۶)، تربیت جنسی کودک و نوجوان(نشانه‏شناسی آسیب‏های جنسی)، مشاور مدرسه شماره ۴۶، فصلنامۀ سازمان پژوهش و برنامه‏ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش
 • احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۹۶)، تربیت جنسی کودک و نوجوان(آسیب‏شناسی رفتار جنسی، نشانه‏شناسی آسیب‏ها)، مشاور مدرسه، ماهنامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش ، دوره دوازدهم شماره ۳، شماره ۴۶، بهار  ۱۳۹۶، تهران
 • احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۹۶)، تربیت جنسی کودک و نوجوان(هویت جنسی)، مشاور مدرسه، ماهنامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش ، دوره سیزدهم شماره ۲، شماره ۴۸، زمستان۱۳۹۶، تهران
 • احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۹۹)، ارتباط در خانواده،  پیوند، ماهنامۀ انجمن اولیاومربیان آموزش و پرورش ، شماره ۴۷۷ آبان ۱۳۹۹، تهران

پژوهشها

 • احمدی، علی‏اصغر؛ رهبرنیا، فخرالسادات، (۱۳۶۵)، مقایسه کمّی کتاب‏های کلاس پنجم ابتدایی با کتاب‏های کلاس اول راهنمایی، دفتر تحقیقات و آموزش معاونت پرورشی وزارت آموزش‏وپرورش
 • احمدی، علی‏اصغر؛ محمدی، مریم، (۱۳۶۶)، بررسی وضعیت رفتاری-تربیتی و تحصیلی فرزندان شهدای جنگ تحمیلی و مقایسه آن با فرزندان رزمندگان و دانش‏آموزان معمولی در شهر تهران، دفتر تحقیقات‏وآموزش معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
 • فراهانی، محمدنقی؛ تاجیک‏اسماعیلی، عزیزالله؛ خوش‏کنش، ابوالقاسم؛ احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۷۳)، هنجاریابی آزمون هوشی ریون(فرم دوم)، دفتر مشاوره و تحقیق معاونت پرورشی وزارت آمورش و پرورش
 • احمدی، علی اصغر، (۱۳۷۸)، بررسی نگرش دانشجویان در خصوص نقش و تأثیر اعضای هیأت علمی، بر زندگی آنان د رمیان دانشجویان دانشکدۀ روان‏شناسی و علوم‏تربیتی دانشگاه تهران، دانشکدۀ روان‏شناسی و علوم‏تربیتی دانشگاه تهران.
 • احمدی، علی‏اصغر، (۱۳۹۱)، بررسی تاثیر کتاب‏های جدیدالتألیف آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۸ بر پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش 

نویسنده

عنوان پایان نامه

مقطع

طیبه فردوسی

بررسی عوامل روان شناختی مؤثر بر تصادفات رانندگی و ارائه الگوی مداخله در کاهش آن

دکتری

عبدالحمید اکبرنیا

بررسی رابطه بین عزت¬نفس و اعتقادات دینی با سازگاری دانش¬آموزان ¬مقطع متوسطه شهر تهران

کارشناسی ارشد

زینب طاهری

بررسی رابطه جهت گیری دینی و سلامت روان با نقش تعدیل کننده فردگرایی-جمع گرایی

کارشناسی ارشد

فائزه موفق

مقایسه رابطه هوش شناختی و عاطفی با ارتکاب جرم در زنان مجرم و غیر مجرم شهرستان سبزوار

کارشناسی ارشد

فاطمه نظری

بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی

کارشناسی ارشد

صغری باقرپورکماچالی

بررسی رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فززندان کارکنان نظامی و غیرنظامی

کارشناسی ارشد

ضغری باقرپور کماچالی

بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان کارکنان نظامی و غیر نظامی

کارشناسی ارشد

ابراهیم احمدی

رابطه ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی ومکان کنترل دردانشجـویان دانشگـاه تهـران

کارشناسی ارشد

فضل الله خاموشی گلپایگانی

بررسی رابطه نوع شخصیت با موفقیت آموزشی در توان یابان مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

کارشناسی ارشد

مهرداد خجسته

مقایسه نگرش مذهبی، رضایت زناشویی و برخی از ویژگیهای شخصیتی والدینی که فرزند عقب مانده ذهنی خود را در خانه نگهداری می کنند و والدینی که آنها را به مرکز نگهداری عقب مانده های ذهنی می سپارند

کارشناسی ارشد