برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان شبکه های کامپیوتری پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری جمعه ساعت 8 - 10:30
مکان برگزاری ساختمان شماره 1 - کلاس 206
عنوان امنیت شبکه پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری جمعه ساعت 10:30 - 13
مکان برگزاری ساختمان شماره 1 - کلاس 207
عنوان آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 8 - 10:30
مکان برگزاری ساختمان شماره 1 - کلاس 207
عنوان پیاده سازی سیستم های پایگاه داده
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 8- 10:30
مکان برگزاری ساختمان شماره 1 - سایت
عنوان مهندسی اینترنت
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 12:30 تا 14
مکان برگزاری ساختمان شماره 2 - کلاس A7