همایون بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
موسسه آموزش عالی آیندگانهیات علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

  • معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی آیندگان
  • ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • مدیرگروه رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  • بازیابی اطلاعات و موتورهای جستجوگر
  • متن کاوی و پردازش زبان طبیعی
  • وب معنایی